Zásady ochrany osobných údajov

Kto zodpovedá za spracovanie Vašich osobných informácií a ako môžete nás kontaktovať?

Vaše osobné údaje sú v správe firmy LUXDENT s.r.o., sídliacej na adrese Štúrova 103, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 46426795, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 30215/N. S nami môžete komunikovať na našej sídlovej adrese, e-mailom na mklinik@mklinik.eu alebo telefonicky na tel. č. 0948 577 715.

Na aké účely budú Vaše osobné údaje použité?

Vaše osobné údaje budú spracované na účely spracovania Vašich žiadostí, objednávok alebo podnetov, na plnenie zmlúv, na ochranu práv a záujmov alebo na splnenie našich povinností. Ak ste nám udeliť súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s týmto súhlasom.

Čo nám dáva právo spracovať Vaše osobné údaje?

Spracovanie Vašich osobných údajov nám dáva právne predpisy, najmä ak je potrebné na plnenie zmlúv s Vami alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmlúv na základe Vašich žiadostí, ako aj na splnenie našich zákonných povinností.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, budú spracované na základe tohto súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj z dôvodu legitímneho záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv a záujmov.

Komu môžeme poskytovať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté osobám, ktoré sa podieľajú na ich spracovaní, a iným relevantným subjektom, ak to vyžadujú alebo dovolujú zákony, najmä našim spolupracovníkom. Avšak nezverejníme Vaše osobné údaje nikomu mimo zákona.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú uchované po dobu trvania našich legitímnych dôvodov alebo povinností ich spracovania, konkrétne počas trvania zmluvy, na vykonanie právnych nárokov alebo v súlade so zákonom.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, budú uchované, pokiaľ tento súhlas neodvoláte. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na predchádzajúce, zákonné spracovanie osobných údajov.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov?

Máte právo žiadať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať voči spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je nutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže byť vyžadované zákonmi, zmluvou alebo pred jej uzatvorením, prípadne pre splnenie iného účelu ich spracovania, konkrétne pre vybavenie Vašich žiadostí, objednávok, podnetov, plnenie zmlúv alebo našich povinností. Ak sa má dosiahnuť účel spracovania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Nedodanie údajov môže mať za následok nemožnosť vybavenia Vašich požiadaviek, splnenia účelu spracovania, porušenie zmlúv alebo zákona.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Na analýzu návštevnosti a pre marketingové účely používame súbory cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, v prípade Vášho súhlasu, poskytujeme aj tretím stranám, ktoré nám poskytujú nástroje na analýzu a marketing. Tretie strany môžu informácie skombinovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás získali a následne môže prísť k ich prenosu mimo EÚ. Viac informácií nájdete v cookies.

Odmietnuť